§ 1

Organizatorem szkolenia jest Biernat Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Bydgoskiej 33, KRS 0000616243, NIP 7393885009, Regon 364351223 przy współpracy z Biernat. Rehabilitacja, Sport sp. z o.o., ul. Bydgoskiej 33, KRS 0000523254, NIP 7393870410

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.biernat.co, na której określone jest miejsce, termin, temat i program szkolenia.

§ 2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę uczestników od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. 

§ 3

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu. 

§ 4

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów może skutkować skreśleniem z listy uczestników. 

§ 5

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaconych środków na poczet szkolenia, z tym że:

- w razie rezygnacji do 6 tygodni przed szkoleniem organizator ma prawo potrącić  koszty manipulacyjne w kwocie 50 PLN,

- w razie rezygnacji od 6 tyg. do 2 tyg. przed szkoleniem organizator ma prawo zatrzymać 25% wpłaconej sumy,

- w terminie krótszym niż 2 tyg. przed szkoleniem organizator ma prawo zatrzymać 100% wpłaconej sumy.

Rezygnacje ze szkolenia należy zgłosić na piśmie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpłynięcia oświadczenia do organizatora. Pozostałą kwotę po potrąceniu i zatrzymaniu kwot, o których mowa powyżej, uczestnik może przenieść za zgodą organizatora na inny wskazany przez siebie szkolenie realizowane przez organizatora. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego – wówczas organizator odstępuje od wyżej wymienionych potrąceń. 

§ 6

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych przez uczestników wpłat na poczet szkolenia, organizator na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia  ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników, informując ich o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane przy rejestracji adresy. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone niezwłocznie wszystkim uczestnikom. 

§ 7

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Organizator poinformuje uczestników o nowym terminie szkolenia drogą mailową. 

§ 8

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach prowadzący szkolenie może odmówić wydania uczestnikowi certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia. W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów szkolenia. dokonanych. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora. 

§ 9

Faktury są wystawiane przez organizatora po zakończeniu kursu. 

§ 10

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.